Preliminary round of the Slavjanski Bazar v Vitebske International Competition